! Сьогодні

     
Державна установа

Клініко-діагностичний центр АМН України “Здоров’я літніх людей” створено на  виконання Указу Президента України “Про програму “Здоров’я літніх людей” і відкрито 6 липня 1999 року. Постановою у 2001р. Президії Академії медичних наук України перейменований на Науково-діагностичний центр “Здоров’я літніх людей” АМН України, а у 12.09.06р.  Науково-діагностичний центр „Здоров’я літніх людей” АМН України перейменовано у Науково-практичний центр променевої діагностики АМН України. Постановою Президії Національної Академії медичних наук від 10.02.2012 вищевказаний центр перейменовано у ДУ "Інститут ядерної медицини та променевої діагностики"

Директор Інституту – член-кореспондент НАМН, доктор медичних наук, професор Дикан Ірина Миколаївна, завідуюча кафедрою променевої діагностики НМАПДО ім.П.Л.Шупика.  Основний напрям наукової діяльності - розробка та впровадження у практику нових методів променевої діагностики; підготовка наукових кадрів. Є автором більш ніж 200 наукових праць, в тому числі 3 монографії, які охоплюють практично усі галузі клінічної радіології.

Заступник директора з наукової роботи – д.мед.н.Тарасюк Борис Андрійович. Є автором 130 наукових праць. Основний напрямок роботи – гастроентерологічна та педіатрична радіологія.

Вчений секретар інституту – к.м.н. Андрущенко Ірина Вікторівна. Є автором 40 наукових праць. Фахівець в галузі кардіології та педітрії.

Головний лікар – кандидат медичних наук Гордієнко Кирил Петрович, лікар вищої категорії . Є автором 30 наукових праць.

Заступник головного лікаря – Поліщук Олена Володимирівна, лікар вищої категорії. Є автором 17 наукових праць.

Головний бухгалтер – Федорова Людмила Степанівна.

В Інституті працює близько 140 співробітників, серед них - 3 професори, 7 докторів медичних наук, 11 кандидатів медичних наук. Виконуються 3 докторські та 5 кандидатських дисертацій.

В структурі Інституту 2 наукові підрозділи: відділ  комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії, відділ  ультразвукової та рентгенологічної діагностики.  Згідно положення про Український НПЦ центр ПЕТ технологій ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики Національної Академії медичних наук України», здійснює науково-методичне забезпечення вищезазначеного Центру, а саме:

- Надання організаційно-технічної, науково-методичної консультативної допомоги закладам охорони здоров'я з використання ПЕТ технологій за наступними напрямками:
- Наукова робота та зв’язки з науковими закладами;
- Відпрацювання методології клінічного застосування радіо фармпрепаратів;
- Розробка пропозицій щодо нормативного регулювання застосування ПЕТ-технологій.
- Вивчення, аналіз і обґрунтування потреб забезпечення ПЕТ-КТ системи для охорони здоров'я України.
- Розробка та впровадження до медичної практики ПЕТ - центрів (відділень) методичних матеріалів з раціонального використання ПЕТ-технологій.
- Вивчення потреб у підготовці кадрів для ПЕТ - центрів (відділень), підготовка пропозицій щодо програм підготовки фахівців.
- Сприяння організації єдиної телемедичної мережі для надання консультативної допомоги хворим, що проходять обстеження у ПЕТ- центрах.

   
Клініко-діагностична частина Центру складається з 5 відділень: загально клінічний, рентгенодіагностичне відділення; мамографічний кабінет; відділення ультразвукової діагностики; відділ рентгено-комп’ютерної томографії; відділ магнітно-резонансної томографії. Також існує додаткове обладнання для обробки та зберігання інформації: локальна мережа SIENET Local Computer Net with 9 Magic View Workstations, Dicom 30 Electronic Archive, Barcode Station, Multi Sync LCD 1990sxi.

Щорічно установою проводиться більш ніж 52 тисячі досліджень. За дванадцять років існування Інституту було прийнято  200411 пацієнтів  з різних регіонів України та проведено 528581 діагностичних обстежень за допомогою найсучасніших методів променевої діагностики.

Основним науковим напрямом роботи Інституту ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України є: розробка та підвищення інформативності сучасних променевих методів діагностики.

До найбільш важливих досягнень  Інституту ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України відносяться:

- Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку наукових досліджень в галузі діагностичної радіології у розвинених країнах світу. Визначення стратегії розвитку наукових досліджень з променевої діагностики в Україні.
- Розробка, вдосконалення та впровадження до медичної практики сучасних методів променевої діагностики. Розробка та впровадження нових способів постпроцесінгової обробки медичних діагностичних зображень.
- Розробка методів ранньої (доклінічної) діагностики функціональних змін і біохімічних розладів органів та систем із застосуванням функціональних УЗ- СКТ-, МРТ- досліджень та МР-спектроскопії. Наукове обгрунтування адекватності радіодіагностичних методик у вирішенні вищезазначеної проблеми.
- Розробка науково-обгрунтованих програм радіологічного скринінгу та моніторингу перебігу захворювань людини.
- Розробка науково-обгрунтованих стандартів комплексного застосування сучасних методів променевої діагностики з метою обрання найінформативніших методик та їх поєднань при вирішенні конкретних клінічних завдань з найменшими витратами часу, коштів та мінімальним променевим навантаженням.
- Розробка навчальних програм підготовки кадрів для наукової та практичної діяльності в галузі променевої діагностики.

 

Вчена рада Центру складається з 17 осіб - академіка та 2 членів-кореспондента НАМН України, докторів та кандидатів медичних наук, провідних наукових співробітників.

Співробітники відділів приймають участь у наукових програмах, що складають пріоритетні напрямки діяльності Національної Академії медичних маук України, їх розробки впроваджено у клінічну практику багатьох установ Міністерства охороні здоров'я та Національної Академії медичних наук України.

За час існування Інституту співробітниками було підготовлено та опубліковано більше ніж 350 наукових праць у провідних вітчизняних та закордонних журналах і збірках.

Особливу увагу в роботі Інституту також зосереджено на підготовці кадрів та підвищенні кваліфікації – фахівців з променевої діагностики. Лікарі та наукові співробітники центру постійно беруть активну участь у науково-практичних конференціях Асоціації Радіологів України, засіданнях Європейського конгресу радіологів у Відні (Австрія), товариства радіологів Північно-американських країн (RSNA) у Чикаго (США). Десять фахівців є членами Європейської асоціації радіологів, один – асоціації радіологів Північної Америки (RSNA).

За час діяльності Інституту були захищені - 3 докторських та 9 кандидатських дисертацій.